^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА към бюджет‘2020

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към бюджета на ПМПГ „Св. Климент Охридски” за 2020 година

Бюджетът на ПМПГ „Св. Климент Охридски” за 2020година се формира на база разчетни показатели, съгласно формули по  ЗДБРБ за 2020г. за делегираните държавни дейности, функция „Образование”, единни разходни стандарти, съгласно РМС №208 и 644/2019г. и натурални показатели за брой ученици, които към 01.01.2020г. са 539– редовна форма на обучение.

ПМПГ „Св. Климент Охридски” е общинско училище и се финансира от Община Монтана, като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.

  I.Приходи – финансиране от Община Монтана.

1.Средствата за бюджет 2002 по формула, съгласно заповед № № 322/26.02.2020 г. на Кмета на Общината за утвърждаване на Правила за разпределение на средствата за бюджет 2020

 • за ученици 539 х 1939,157 лв. : 1045206 лв. /98,75% от регионален стандарт за ученик/;
 • за институция 46875 лв. /100% от РС/;
 • за брой паралелки 21 бр.  х  9969 лв. : 209349 лв.;
 • за ученици гимназиален етап 428 х 61 : 26108 лв.;
 • за материално-техническата база 25 лв. х бр. ученици 539 : 13475 лв.;
 • за стипендии на база ученици гимназиален етап 428 х 87 лв. : 37236 лв.;
 • за занимания по интереси 18070 лв.;

2. Преходен остатък в размер на 98742 лв. в т.ч. 4000 лв. средства за годишни стипендии от дарение, 4154 лв преходен остатък от стипендии за 2019 г., 2597 лв. по НП „Ученически олимпиади и състезания”, 6839 за занимания по интереси, 58334 лв. предоставени средства от МОН за оборудване на учебни кабинети и лаборатории, 496 лв трансфер от АСП, за спрени месечни помощи, 22322 лв. остатък  от държавна субсидия по ЕРС. Целевите средства, включени в преходния остатък, запазват характера си и през 2020 г.

II. Преходен остатък по проект „ЕРАЗЪМ+”:  JOBEU в размер на 6260 лв.; „Звезди” 39852 лв.; „За роботите” 21804 лв.

III.Собствени приходи 2500 лв. от наеми, в т.ч. наем на училищната лавка 2076 лв.

Общ бюджет: 1565477 лв.

 

 

IV. Разходи по видове разходни параграфи:

 1. Заплати и възнаграждения по трудови правоотношения, параграф 01 00: 848000 лв.
 2. Други възнаграждения и плащания, параграф 02 00: 81600 лв.
 3. Задължителни осигурителни вноски, параграф 05 00: 206000 лв.
 4. Издръжка, параграф 10 00: 345887 лв. /вкл. 67916 лв. разходи по проекти „ЕРАЗЪМ+”/.
 5. Общински такси, параграф 19 81: 24200 лв.
 6. Стипендии, параграф 40 00: 45390 лв. /вкл. 4000 лв годишни стипендии от дарение/.

 

В бюджета са включени :

 1. Представително облекло на учителите 23000 лв. и  работно облекло на непедагогическия персонал 5300 лв.
 2. Средства за квалификация на учителите 8338 лв. 1,2 % от средствата за работна заплата на педагогическия персонал.
 3. Диференцирано заплащане на учителите 33920 лв.  – 4 % от ФРЗ.
 4. Средства за СБКО в размер на 3% /вкл. и осигуровки за сметка на работодател/ върху  средствата за основна работна заплата на персонала нает по трудови правоотношения.

 

Максимален размер на  ангажимент за разходи, който могат да бъдат поети : 391277 лв.

 

Максимален размер на нови задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2020 г.: 345887 лв.

 

Изготвил:Наташа Велкова

              

 

 

 

 

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook