^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

ЕКОклуб

В Природоматематическа гимназия, гр. Монтана, наред с екологичното образование в задължителната подготовка, се развиват и формите за извънкласна дейност, какъвто е Екоклубът, който успешно осъществява своята дейност вече 10 години.

Целите на екологичното образование в Екоклуба обсъдихме и приехме съвместно.

В дискусиите стигнахме до извода,че в резултат на работата  на екоклуба всеки негов  член да може да:

 • цени околната среда и да работи за повишаване на нейното качество;
 • води здравословен и доброжелателен към околната среда начин на живот;
 • разбира комплексността на екологичните проблеми и проявява ангажираност в решаването им;
 • разработва, защитава и участва активно в проекти за опазване на околната среда и да включва обществеността в тяхното изпълнение.
 • Участие и достойно представяне в международни и национални конкурси и състезания по екология и биология.

Най-важните задачи на екологичното образование в извънкласната дейност по екология са :

 • създаване у учениците на съзнателно отношение към природата,
 • стимулиране на екологично мислене и поведение във всекидневния живот.

Очаквани резултати:

 • Усъвършенстване на знанията на учениците по екология и опазване на околната среда
 • Достойно представяне на международни и национални конкурси и състезания
 • Повишаване на екологичното съзнание и поведение на учениците
 • Приобщаване на обществеността към глобалните екологични проблеми и повишаване  на екологичната й култура

Проектната дейност е широко застъпена. Тя е изключително подходяща, защото проектите се отнасят до решаването на актуални и реални проблеми чрез дейности извън училище, в които се съчетава знание, преживяване и действие. Учениците се убеждават в практическата полза от своята работа, което ги мотивира за довеждане докрай на поетите ангажименти.

През месец април 2004 г. реализирахме проект, иницииран от МОСВ на тема: “Почистване, озеленяване и възстановяване на чешма”. Съвместно с деца от Дневния център за деца и младежи с умствена изостаналост, озеленихме розариума в Дома и създадохме алпинеум в двора на гимназията.

През месец ноември 2005 г., като партньори на Община Монтана и VI   Целодневна детска градина “Слънце”, осъществихме проект “Слънцето – едно осъзнато богатство”, финансиран от Министерството на околната среда на Люксембург, чрез “ЕкоОбщност” – България.

Международният проект „От небето до чешмата” бе спечелен и стартиран през месец юли 2006 г. Учениците от Екоклуба са основни участници в него. Те си партнират със свои връстници от училища във Франция, Испания, Италия и Англия. Целта на проекта е да се формира отговорно отношение към   водата като жизненоважен природен ресурс.

В периодада юни-октомври 2007 г. екоклубът беше партньор на Община Монтана и Eptisa International  при реализиране на проекта «Прилагане на европейското законодателство на регионално и местно ниво»

Природо-математическата гимназия и ЕКОклуб към ПМГ спечелиха проект “Опазване на околната среда в региона, повишаване на обществената заинтересова-ност към проблемите на околната среда и популяризиране на добри екологични практики чрез обучения и експедиции, организирани от ЕКОклуб Монтана”, финансиран от  Американска агенция за международно развитие чрез Корпуса на мира.

 

Многостранната извънурочната и извънкласна дейност

Учениците от еко-клуба традиционно организират и участват в съвместни акции с други училища

Ученици от еко-клуба взеха активно участие в пътуващ семинар на тема „Култовото отношение към водата в живота на българина” в етнографско – възрожденски комплекс “Св.Софроний Врачански”, гр.Враца.

С урок-екскурзия реализирахме друга основна цел на екологичното образование – да се изгради у учениците представа за защитените територии и видове, да се формират умения за наблюдение, описание и класификация, да се събуди стремеж за опазване на природата.

Велопоходите, които организира еко-клубът към ПМГ по случай Денят на Земята, Световният ден на мобилността, Зелената седмица на гората и т.н., ангажираха по приятен и полезен начин учениците от всички класове.

Партньорството цели да осигури подкрепата на всички заинтересовани страни и особено на МОН и МОСВ, които да изпълнят ангажиментите си за подобряване на природозащитното образование.

Младите еколози с желание посещават Дните на отворените врати в РИОСВ. Партнират в мониторинга на защитени биологични обекти и се включват в акциите на еко-инспекцията.

Съвместно с Информационния и учебен център по екология, София, учениците взеха участие в залесителна акция за естетизиране на определения от Община Монтана терен по поречието на р.Огоста.

Еко-клубът към ПМГ “Св.Кл.Охридски” работи в тясно сътрудничество с отдел “Устойчиво развитие и европейска интеграция” към Община Монтана. Традиционни са срещите между Общината, еко-клуба и представителите на Корпуса на мира за иницииране на потенциални проекти.