^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

ДЗИ'2016

ИНФОРМАЦИЯ

Уважаеми родители,

ПМПГ ”Св. Климент Охридски”- Монтана Ви информира, че съгласно чл.29 на Наредба №3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити, имате право да присъствате като наблюдател в деня на провеждане на ДЗИ-30.08.2016 г.

 Желанието си може да заявите писмено в училище до 29.07.2016 г. Представителите на родителите магат да бъдат само трима и трябва да отговарят на следните изисквания:

 1. да не са родители на зрелостници през настоящата година
 2. да не извършват образователни услуги на зрелостници
 3. завършеното Ви висше образование по специалност от професионалното направление съгласно класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г.(ДВ, бр.64 от 2002г.) не може да съответства на предмета по който се провежда ДЗИ в училище.
 4. да познава нормативните документи свързани с провеждането на ДЗИ

Представителите на родителите имат следните права:

 1. да присъстват при подготовката на изпитните зали преди началото на държавния зрелостен изпит;
 2. да присъстват на разпределението на квесторите по зали и коридори и при предоставянето на списъка на зрелостниците в съответната зала, изпитните материали, помощните материали, консумативите и документите по съответния учебен предмет или цикъл от учебни предмети;
 3. да присъстват при допускане на зрелостниците в сграда на училището;
 4. да присъстват при осъществяване на видеонаблюдение за правилното протичане на изпита;
 5. да наблюдават работата на квесторите по коридорите;
 6. да присъстват при предаване от квесторите на директора на съответното училище на протоколите за провеждане на държавния зрелостен изпит и изпитните работи на явилите се зрелостници, както и изпитните комплекти и помощните материали на неявилите се зрелостници;
 7. да подават сигнали при нарушения на условията и реда за провеждане на държавния зрелостен изпит до директора на училището или до началника на регионалния инспекторат по образованието.

Представителите на родителите нямат право на достъп до изпитните материали и до изпитните зали по време на провеждане на държавния зрелостен изпит.

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook