^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Конкурс за отдаване под наем за срок от 5 години на обект лавка

О Б Я В А

ПМПГ ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана и ПГПЧЕ „Петър Богдан”, гр. Монтанана основание Заповед №. РД-447/27.01.2017г. на директора  на ПМПГ ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост

ОБЯВЯВА КОНКУРС

Отдаване под наем за срок от 5 години на обект лавка /без оборудване/ за продажба на закуски, сокове и топли напитки, находяща се на І-ия етаж на сградата на Природо - математическа профилирана гимназия ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана и Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици ”Петър Богдан”, гр. Монтана с идентификатор 48489.11.458.1 по кадастралната карта на гр. Монтанас обща площ от 62 (шестдесет и два) кв.м., както следва:

1. Закупуване на конкурсната документация може да се извърши от касата на ПМПГ ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана, за сумата от 60.00 /шестдесет/ лв. в срок до 15.00 часа на 14.02.2017 г.

Документът за закупена конкурсна документация се прилага към офертния пакет.

2. Кандидатите, които желаят да участват в конкурса трябва да внесат депозит в размер на 536.00 (петстотин тридесет и шест) лева, представляващ тримесечния базисен наем, който се внася в касата на ПМПГ ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана,  като крайният срок е до 15.00 ч. на 14.02.2017 г. Документът за внесения депозит се прилага към офертния пакет.

3. Конкурсът ще се проведе на 16.02.2017 г. от 17.30 ч.встая 208, ет.2 в сградата на ПМПГ  ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана и ПГПЧЕ ”Петър Богдан”, гр. Монтана. Документи за участие в конкурса се приемат до 15.00 часа на 14.02.2017 г. При неподадено предложение или е подадено предложение от един кандидат, приемането продължава до 15.00 часа на 16.02.2017 г. Комисията заседава на 16.02.2017 г. Ако и след изтичане на този срок има предложение от един кандидат се разглежда само неговата оферта.

При липса на кандидати, повторен конкурс ще се проведе на 23.02.2017 г., при същите условия.

4. За участие в конкурса се допускат юридически лица и еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон с изключение на:

    - членове на конкурсната комисия и служители на Общинска администрация гр. Монтана.

    - наематели на общински имоти, които имат непогасени задължения към общината по сключени договори за наем към датата на конкурса, както и свързаните с тях лица по смисъла на §1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

     - лица, обявени за спечелили търг или конкурс за отдаване под наем на общински имоти и вещи, отказали да сключат договора за наем, както и такива не изпълнили договорните си задължения  и довели до принудително прекратяване на същия, а и свързаните с тях лица по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

5. Първоначалната конкурсна цена представляваща месечен базисен наем е 178.70 (сто седемдесет и осем лева и седемдесет стотинки) левабез ДДС.

6. Подаване на предложенията                     

- желаещите да участват в конкурса кандидати заявяват участието си със заявление /по образец/, която се подава в стая208, в сградата на ПМПГ  ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана и ПГПЧЕ ”Петър Богдан”, гр. Монтана до 15.00 часа на 14.02.2017 г.

- офертният плик съдържащ всички документи съгласно раздел Х(отконкурсните условия) запечатен и надписан както е указано в т. 8.1 на раздел VIII.(от конкурсните условия) се внася в стая 208в сградата на ПМПГ  ”Св.Климент Охридски”, гр. Монтана и ПГПЧЕ ”Петър Богдан”, гр. Монтана до 15.00 часа на 14.02.2017 г., или до 15.00 часа на 16.02.2017 г. при неподадено предложение или при подадено предложение от един кандидат.

- офертният плик /предложенията/ се завежда в “Регистър на предложенията” в присъствието на кандидата.

- допълнения и изменения в подадените вече предложения не се допускат.

7. Справки за обекта, предмет на конкурса, могат да се правят всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч. от датата на обявяването на конкурса  до 15.00 ч. на 14.02.2017 г. на телефони: 096/588999

 

Copyright © 2018. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook