^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

I Национално математическо състезание „Питагор“ 2017 г. за ученици от IV клас

Писмо на РУО-Монтана за организацията и провеждането на I Национално математическо състезание „Питагор“ 2017 г. за ученици от IV клас

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО –МОНТАНА

 

Изх. № РД-20-336 / 24. 04. 2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА ОБЛАСТ МОНТАНА

Относно: Организация I Национално математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация, с която е необходимо да запознаете заинтересованите ученици за организацията и провеждането на I Национално математическо състезание „Питагор“ 2017 г. за ученици от IV клас

В изпълнение на Заповед №РД-09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката съгласно Приложение №1 (Изисквания за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2016/2017 година) и Приложение №3 (График за провеждане на националните състезания през учебната 2016/2017 година) на 14 май 2017 г. предстои провеждането на I Национално състезание по математика “Питагор ” с цел своевременно откриване на математическите способности и заложби на учениците от IV клас, както и за тяхното насърчаване, бъдещо развитие и творческа изява. Съгласно Регламента за организиране и провеждане на състезанието в него имат право да участват всички ученици от IV клас, които се обучават в дневна, в самостоятелна или в индивидуална форма на обучение в училищата на областта. Резултатът от състезанието може да се използва за кандидатстване за обучение в V клас на ПМПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана.

Моля учениците от IV клас и техните родители да бъдат запознати със следната информация:

1.      Време на провеждане -14 май 2017 г. от 9 часа

2.      Място на провеждане: ПМПГ “Св. Климент Охридски” - Монтана

3.      Регламент:

-         Състезанието е анонимно за ученици от IV клас;

-         Продължителност на състезанието -120 минути;

-          Състезателната тема включва 10 задачи с избираем отговор (от 4 възможни), 5 задачи с кратък отговор и 2 задачи с пълно описание на решението.

-          Максимален брой точки 100, като за верен отговор от първа до десета задача се дават по 5 точки, а за грешен и непосочен отговор — 0 точки. За верен отговор от единадесета до петнадесета задача се дават по 6 точки, а за грешен или непопълнен отговор се дават 0 точки. Шестнадесета и седемнадесета задача при вярно и пълно описание на решението се оценяват с 10 точки.

-          Такса правоучастие - няма.

4.      Заявки за участие и записване до 13 часа на 10 май 2017 г. в стая 204 - Снежана Методиева, канцелария на ПМПГ “Св. Климент Охридски”, гр. Монтана

 


Приложение: Регламент на Национално математическо състезание „Питагор“ за учебната 2016/2017 година.

 

ТРАЙКА ТРАЙКОВА

Началник на Регионално управление на образованието - Монтана

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook