^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Свободни места за учебната 2019/2020 година

Природо-математическа профилирана гимназия «Св. Климент Охридски» - Монтана

ОБЯВЯВА

свободни места за учебната 2019/2020 година

IX клас

  • „софтуерни и хардуерни науки“ – 1 място

X клас

  • „софтуерни и хардуерни науки“ – 5 места
  • „математически профил“ – 3 места

 

Условия и ред за заемане на свободни места в ПМПГ „Св. Климент Охридски“

1. Учениците може да се преместват на свободни места, както следва:

1.1. от V до VI клас – през цялата учебна година;

1.2. от VII до Х клас включително – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

1.3. в XI клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви 1.4. в XIIклас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви

2. Учениците може да се преместват на свободни места след:

  • подаване на писмено заявление от родител/настойник и/или ученика съгласно чл. 12, ал.2 от ЗПУО до директора на училището;
  • в заявлението следва да се посочат конкретни мотиви, налагащи това преместване. В случай, че е възможно, да бъдат приложени съответни документи, доказващи обстоятелствата за преместването.

3.  Директорът определя със заповед условията за приемане на ученика и информира родителя/настойника и/или ученика относно различията в учебния план в паралелката и необходимите приравнителни изпити, ако има такива.

4. При наличие на повече от един кандидат по обявеното свободно място се прилагат следните критерии:

  • Най-малък брой приравнителни изпити при сравняване на училищните учебни планове;
  • Среден успех от предходната учебна година (учебен срок).
  • Няма действащи наказания на Педагогическия съвет
  • При равни условия по предходните точки окончателното решение за преместване се взема от Директора на гимназията.

5.    В случай на отказ ученикът да бъде преместен, директорът писмено уведомява  родителя/настойника за причините.

За учебната 2019/2020 година, заявления ще се приемат до 30 август 2019 година.

 

 

 

 

 

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook