^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СЪОБЩЕНИЕ за СТИПЕНДИИ!!

СЪОБЩЕНИЕ

за учениците, желаещи да получават стипендия

     Учениците,желаещи да получават стипендии,могат да се запознаят с Правилата за отпускане на стипендии след завършено основно образование от сайта на ПМПГ „Св. Климент Охридски”

В срок до 25.10.2019 г. учениците желаещи да получават стипендия за:

I. Отличен успех , попълват  Заявление – декларация, приложение № 1. При следните условия:

 1. Успех над 5.80 за предходната учебна година 2018/2019.
 2. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет.

II. Стипендии за ученици с един родител или без родители,  попълват  Заявление – декларация, приложение № 4.

III . Стипендии за ученици с трайни увреждания,  попълват  Заявление – декларация, приложение № 3.

IV. Подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, попълват  Заявление-декларация , приложение  № 2.

 1. Месечен доход на глава от семейството – от м. 04.2019 год. до м. 09.2019 год. вкл. – 560,00 лв
 2. Успех над 4.80 за предходната учебна година 2018/2019. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет

Необходими документи:

 1. Заявление – декларация  /трябва да бъде подписана от ученик, родител и класен ръководител/
 2. Служебни бележки и декларации от родителите за получен брутен доход от  м. 04.2019 год. до м. 09.2019 год., като семейните помощи се посочват отделно.
 3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително, а ако не са получавани – бележка, удостоверяваща това, за същия период / от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително /.
 4. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително.
 5. Удостоверение от Бюрото по труда за безработни родители,  за получаваното обезщетение  и нотариално заверена декларация  за други доходи за периода – от м. април 2019 г. до м. септември 2019  г.
 6. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел на ТП на НОИ  за получаваната пенсия за периода от м. април 2019 г. до м. септември 2019 г. включително.
 7. Копие от съдебно решение за развод и присъдена издръжка /при разведени родители/ и нотариално заверена декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на  Постановление 328 на МС от 21.12.2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Забележка: Членове на семейството са: майка, баща, непълнолетни и пълнолетни братя и сестри /учащи до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 – годишна възраст/.

ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ НЕОБХОДИМИТЕ ПРИДРУЖАВАЩИ ГИ ДОКУМЕНТИ НЯМА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ ОТ КОМИСИЯТА!!!

 

ЗАПОВЕД №РД -15-36/16.10.2018 г.ИЗТЕГЛИ ОТТУК

ПРАВИЛА за отпускане на стипендии след завършено основно образованиеИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 1ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 2ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 3ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 4ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 5ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook