^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Важно!!! СЪОБЩЕНИЕ относно СТИПЕНДИИ!!!

В срок до 28.02.2020г. учениците желаещи да получават стипендия за:

I. Отличен успех , попълват  Заявление – декларация, приложение № 1. При следните условия:

 1. Успех над 5.80 от първи  учебен срок.
 2. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет.

II. Стипендии за ученици с един родител или без родители,  попълват  Заявление – декларация, приложение № 4.

III . Стипендии за ученици с трайни увреждания,  попълват  Заявление – декларация, приложение № 3.

IV. Подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането, попълват  Заявление-декларация , приложение  № 2.

 1. Месечен доход на член от семейството – от м. 08.2019 год. до м. 01.2020 год. вкл. – 568,33 лв.
 2. Успех над 4.80от първи  учебен срок. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет

Необходими документи:

 1. Заявление – декларация  /трябва да бъде подписана от ученик, родител и класен ръководител/
 2. Служебни бележки и декларации от родителите за получен брутен доход от  м. 08.2019 год. до м. 01.2020 год.
 3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене/ за периода – от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително/.
 4. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната от брата или сестрата стипендия от м. август 2019 г. до м. януари 2020 г. включително.
 5. Удостоверение от Бюрото по труда за безработни родители,  за получаваното обезщетение  и нотариално заверена декларация  за други доходи за периода – м. август 2019 г. до м. януари 2020 г.
 6. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел на ТП на НОИ  за получаваната пенсия за периода от м. август 2019 г. до м. януари  2020 г. включително.
 7. Копие от съдебно решение за развод и присъдена издръжка /при разведени родители/ и нотариално заверена декларация за липсата на последващ брак или фактическо съпружеско съжителство на майката или бащата с лице, което не е родител по смисъла на § 2 от Допълнителните разпоредби на  Постановление 328 на МС от 21.12.2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Забележка: Членове на семейството са: майка, баща, непълнолетни и пълнолетни братя и сестри /учащи до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 – годишна възраст/.

             Учениците желаещи да получават стипендии могат да се запознаят с Правилата за отпускане на стипендии след завършено основно образование на сайта на ПМПГ „Св. Климент Охридски”

 

 

Заявления без необходимите придружаващи ги документи няма да бъдат разглеждани от комисията!!!

 

Copyright © 2022. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook