^Нагоре
 • 1 ПМГ "Св. Климент Охридски"
  НАУКА, ВДЪХНОВЕНИЕ И ПОСТИЖЕНИЯ!
 • 2 ИНФОРМАТИКА ...
  Информатиците са сред най-търсените и високо платени специалисти в света. Научете се да програмирате на съвременни програмни езици и работни среди. Създайте интересни и забавни приложения и игри. Обучението по информатика в ПМГ ще ви даде отлични шансове за реализация като специалисти в областта на информатиката и програмирането.
 • 3 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ...
  Познаването на съвременни компютърни технологии е задължително условие за успех. Научете се да създавате мултимедийни приложения и анимации, да поддържате информационни системи и бази от данни, да създавате WEB- сайтове. Използвайте компютрите рационално в ежедневието си.
 • 4 БИОЛОГИЯ...
  Разполагаме със съвременно оборудвани лаборатории. Вие ще научите интересни неща за произхода на живота, ГМО, нанотехнологиите. Ще се подготвите за успешно представяне на национални олимпиади и състезания. Ще участвате в различни проекти, ще пътувате и ще се забавлявате.
 • 5 ПРОЕКТИРАЙ САМ БЪДЕЩЕТО СИ!
  ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ЕЛАТЕ ПРИ НАС, ЗА ДА УСПЕЕМ ЗАЕДНО!
baner

РЕГЛАМЕНТ за прием на ученици в ПМПГ „Св. Климент Охридски” Монтана в V клас за учебна 2018/2019 година

РЕГЛАМЕНТ

за прием на ученици в ПМПГ „Св. Климент Охридски” Монтана в V клас за учебна 2018-2019 година

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тези вътрешни правила се определят редът и условията за Държавен план-прием в V клас в ПМПГ " Св. Климент Охридски за учебната 2018/2019 година и са разработени в съответствие с чл.38, ал.3 от ЗПУО и с Раздел IV от Наредба за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2. В V клас се приемат ученици след завършен начален етап на основно образование.

Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.

Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на училището.

 

 

I.  ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

 

Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМПГ "Св. Климент Охридски”  има всеки ученик, който:

1.  успешно е завършил началния етап на основно образование;

2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;

 (2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил поне на две състезания в областта на математиката по чл. 6, ал.1.

Чл. 6. (1)  Състезанията с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

 1. Областен кръг на олимпиадата по математика – 03.02.2018 г.;
 2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 17.03.2018 г.;
 3. Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – 31.03.2018 г.;
 4. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 28.04.2018 г.;
 5. Математическо състезание „Откриване на млади таланти“за ученици от IV клас  – 09.06.2018 г.

(2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет на ПМПГ "Св. Климент Охридски “ 

 

II.  БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

 

Чл. 7. (1) Балът за прием се формира въз основа на:

 1. точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
 2. успеха от удостоверението за завършен начален етап на образование, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети изучавани в раздел А на учебния план в точки;
 3. броят на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.6, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.9.

(2)  Оценките от ал.1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

Отличен (6.00)      - 50 точки;

Мн. Добър(5.00)   - 39 точки;

Добър (4.00)          - 26 точки;

Среден (3.00)        - 15 точки.

Чл. 8. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.7, ал.1, т.3, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.

Чл.  9. (1) Коефициентите за посочените в чл.6, ал.1 състезания са:

 1. областен кръг на олимпиадата по математика в брой точки умножен по коефициент 5
 2. областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” в брой точки  умножен по коефициент 1
 3. Пролетно математическо състезание в брой точки  умножен по коефициент 5
 4. математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – в брой точки  умножен по коефициент 1
 5. математическо състезание „Откриване на млади таланти“– в брой точки  умножен по коефициент 2

 (2) Точките, които се получават по чл.7, ал.1, т.2 и по чл.8, са с точност 0,01.

Чл.10. В класирането за прием участват ученици, които са:

1.      подали заявление до директора наПМПГ "Св. Климент Охридски” гр. Монтана, в което са посочили своето желание;

2.      представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата;

3.      представили копие на удостоверение за завършен начален етап;

4.      представили копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика.

Чл.11. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.

Чл.12. Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се класират в низходящ ред по допълнителни критерии при следната последователност:

1.      Резултат от областен кръг на олимпиадата по математика в брой точки;

2.      Резултат от областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру” в брой точки.

3.      Резултат от математическо състезание „Питагор“ в брой точки.

4.      Оценките от удостоверението за завършен начален етап на образование в следната последователност: математика, български език и литература, чужд език, човек и природа..

Чл. 13. (1) За записване в ПМПГ „Св. Климент Охридски” приетите ученици подават заявление до директора на училището и оригинал на удостоверение за завършен начален етап;

(2) Над утвърдения държавен план-прием, съгласно  чл. 77, ал 2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, се приемат:

1. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането;

2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 14.(1) До 15 юни директорът изготвя и оповестява на интернет страницата на училището График на дейностите по класиране и записване на учениците;

 (2) резултатите на учениците се оформят в рейтинг-скала и се оповестяват на интернет страницата на училището.

 

Чл. 15  Приемът в ПМПГ„Св. Климент Охридски” – гр. Монтана за учебната 2018/2019 се извършва до 15.07.2018 г.

 

Регламентът е приет с решение на Педагогическия съвет на ПМПГ „Св. Климент Охридски”, с Протокол № 2 / 28.11.2017 г.

 

 

Утвърден със Заповед № РД – 15 – 86 /28.11.2017 г.

 

Бойка Симеонова

Директор ПМПГ