^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

РЕГЛАМЕНТ за прием на ученици в ПМПГ „Св. Климент Охридски” Монтана в V клас за учебна 2019/2020 година

 

РЕГЛАМЕНТ

 за прием на ученици в ПМПГ „Св. Климент Охридски” Монтана в V клас

 за учебна 2019-2020 година

  

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тези вътрешни правила се определят редът и условията за Държавен план-прием в V клас в ПМПГ "Св. Климент Охридски за учебната 2019/2020 година и са разработени в съответствие с чл.38, ал.3 от ЗПУО и с Раздел IV от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 2. В V клас се приемат ученици след завършен начален етап на основно образование.

Чл. 3. Регламентът се приема от Педагогическия съвет и се съгласува с Обществения съвет на Гимназията.

Чл. 4. Регламентът и дейностите, свързани с прилагането му, се утвърждават със заповед на директора на училището.

 

I.                   ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА

Чл. 5. (1) Право на участие в приема в V клас в ПМПГ "Св. Климент Охридски”  има всеки ученик, който:

 1. успешно е завършил началния етап на основно образование;
 2. се е явил на Националното външно оценяване в IV клас;

 (2) Ученик има право да участва в класирането за прием по ал.1, когато се е явил поне на две състезания в областта на математиката по чл. 6, ал.1.

 (3) Ученици от чужда държава участват в приема при условията на чл. 73, ал. 2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

 Чл. 6. (1)  Състезанията с резултатите от които може да се участва при класирането, са:

 1.  Областен кръг на олимпиадата по математика – 02.02.2019 г.;
 2. Областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” – 23.03.2019 г.;
 3. Математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – 13.04.2019 г.;

 (2) състезанията по ал.1 са определени от Педагогическия съвет наПМПГ "Св. Климент Охридски “ 

  

II.                БАЛООБРАЗУВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

 Чл. 7. (1) Балът за прием се формира въз основа на:

 1.  точките, получени на Националното външно оценяване по математика;
 2. успеха от удостоверението за завършен начален етап на образование, изчислен като средноаритметична стойност след превръщането на оценките по учебните предмети изучавани в раздел А на учебния план в точки;
 3. броят на точките от двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания, посочени в чл.6, ал.1, след умножение със съответния коефициент съгласно чл.9.

 (2)  Оценките от ал.1, т.2 се превръщат в точки съгласно чл.9, ал.10 от НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както следва:

 • Отличен (6.00)      - 50 точки;
 • Мн. Добър(5.00)   - 39 точки;
 • Добър (4.00)          - 26 точки;
 • Среден (3.00)        - 15 точки.

Чл. 8. Точките, които участват в класирането, съгласно чл.7, ал.1, т.3, се получават, като резултатът на ученика от всяко състезание се умножи със съответен коефициент.

Чл.  9. (1) Коефициентите за посочените в чл.6, ал.1 състезания са:

 1.  областен кръг на олимпиадата по математика в брой точки умножен по коефициент
 2. областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру” в брой точки  умножен по коефициент 1
 3. математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас – в брой точки  умножен по коефициент 1

  (2) Точките, които се получават по чл.7, ал.1, т.2 и по чл.8, са с точност 0,01.

 

Чл.10. В класирането за прием участват ученици, които са:

 1.  подали заявление до директора на ПМПГ "Св. Климент Охридски” гр. Монтана, в което са посочили своето желание;
 2. представили копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадата;
 3. представили копие на удостоверение за завършен начален етап;
 4. представили копие от документ с резултата от Националното външно оценяване по математика.

 Чл.11. Класирането се извършва в низходящ ред от училищна комисия, определена със заповед на директора.

 Чл.12. Когато в класирането има ученици с равен резултат и с броя им се надхвърля държавният план-прием, те се класират в низходящ ред по допълнителни критерии при следната последователност:

 1.  Резултат от областен кръг на олимпиадата по математика в брой точки;
 2.  Резултат от областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру” в брой точки .
 3.  Резултат от математическо състезание „Питагор“ в брой точки.
 4.  Оценките от удостоверението за завършен начален етап на образование в следната последователност: математика, български език и литература, чужд език, човек и природа..

 Чл. 13. (1) За записване в ПМПГ „Св. Климент Охридски” приетите ученици подават заявление до директора на училището и оригинал на удостоверение за завършен начален етап;

 (2) Над утвърдения държавен план-прием, съгласно  чл. 77, ал 2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, се приемат:

 1.  близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането;
 2.  ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл. 73. от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Чл. 14. (1) До 15 юни директорът изготвя и оповестява на интернет страницата на училището График на дейностите по класиране и записване на учениците;

 (2) резултатите на учениците се оформят в рейтинг-скала и се оповестяват на интернет страницата на училището.

 Чл. 15  Приемът в ПМПГ„Св. Климент Охридски” – гр. Монтана за учебната 2019/2020 се извършва до 15.07.2019 г.

 

Copyright © 2018. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook