^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

На вниманието на учениците, кандидатстващи в профилирани и професионални гимназии след завършен 7 клас.

КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД VІІ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Уважаеми седмокласниции родители,

Във връзка с предстоящите дейности по приема на учениците след завършен VIIклас Ви предоставяме следната информация:

Официалното обявяване на резултатите от Националното външно оценяване (НВО) по български език и литература и математика – VIIклас ще стане до 29.06.2020г. Резултатите се обявяват само в точки и не са трансформирани в оценки.

Индивидуалните резултати от НВО ще бъдат обявени на платформата за държавния прием на адрес: https://priem.mon.bgи всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка,издадена от училището.

Училищата ще издадат свидетелствата за завършено основно образование до 03.07.2020г. вкл.

В периода 03.07.2020г. – 07.07.2020г.вкл. всички ученици от VIIклас трябва да кандидатстват за постъпване в училище с утвърден прием за учебната 2020/2021г. с подаване на документи за Iетап на класиране.

Със Заповед № РД-05-283/28.04.2020 г. на началника на Регионалното управление на образованието – Монтана са определени по училища броят на паралелките за прием в VІІІ клас в дневна форма на обучение, броят на местата в тях и профилите и специалностите от професии. Заповедта и приложенията към нея са  публикувани в сайта на РУО-Монтана в секция План прием.                   

ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ, ТРЯБВА ДА СЕ ИМА ПРЕДВИД СЛЕДНОТО:

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране е еднократно и може да бъде извършено по електронен път или на хартиен носител чрез посещение в едно от определените училища-гнезда.

Първи вариант – самостоятелно подаване

Без чуждо съдействие от всяко устройство с достъп до интернет, по което и да е време в денонощието, в определените срокове за подаване на документи.

В електронната платформа на адрес https://priem.mon.bgученикът със своя родител/настойник въвежда училищата и паралелките, за които желае да кандидатства за прием, като паралелките се подреждат в ред от най-желаните към по-малко желаните. Препоръчително е да се вписват повече желания, за да не се окаже ученикът извън класирането, ако балът му не е достатъчен.

Платформата позволява да бъдат подавани заявления за прием и в училища, намиращи се в друга област. За всяка област се подава отделно заявление в платформата. Класирането се извършва за училищата във всяка област отделно.

Подалите самостоятелно заявления по електронен път, не следва да подават документи в училищата – гнезда.

ВАЖНО!!! Предвид необходимостта от спазване на противоепидемични мерки, апелираме  при възможност заявленията да бъдат подавани по електронен път с цел безопасността на учениците и на родителите. Ако семействата не разполагат вкъщи с необходимите технически средства, както и по тяхно желание, могат да се обърнат за съдействие /ползване на техника и помощ от компетентно лице/ към училището, в което ученикът е завършил седми клас.

Втори вариант – в училище-гнездо

Със Заповед № РД 05-389/22.06.2020 г. на началника на РУО – Монтана са определени следните училища-гнезда:

     община

населено място

наименование на училището

 
 

Берковица

Берковица

III ОУ „Иван Вазов“

 

Бойчиновци

Владимирово

ПГТ „Владимир Минчев“

 

Брусарци

Брусарци

Средно училище „Христо Ботев“

 

Вълчедръм

Вълчедръм

ПГ „Димитър Маринов“

 

Вълчедръм

Долни Цибър

ОбУ „Христо Ботев“

 

Вършец

Вършец

Средно училище „Иван Вазов“

 

Георги Дамяново

Георги Дамяново

ПГСС „Марко Марков“

 

Лом

Лом

ПГ „Найден Геров“

(в сградата на I ОУ „Н. Първанов“)

 

Медковец

Медковец

Средно училище „Отец Паисий“

 

Монтана

Монтана

IV ОУ „Иван Вазов“

 

Чипровци

Чипровци

ОУ „Петър Парчевич“

 

Якимово

Якимово

Средно училище „Д-р Петър Берон“

 

 

В посочените училища–гнезда в определените срокове от 8:00 до 18:00 часа могат да се подават заявления от всички кандидатстващи, независимо от това къде живеят, къде са завършили VII клас или къде желаят да продължат образованието си.

ВАЖНО!!! Ако бъде избран този начин за подаване на заявление и бъде посетено училище-гнездо, следва стриктно да се спазват правилата и противоепидемичните мерки, определени от директорите:

 • използване на маски;
 • използване на лични химикалки;
 • недопускане на струпване на хора;
 • спазване на разстояние от най-малко 1,5 м между участниците в процеса;
 • при необходимост от изчакване, това да става пред училищната сграда, а не вътре в нея;
 • използване на дезинфектанти, осигурени от директорите на училищата-гнезда.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление за участие в класиране по образец.

Когато се кандидатства в някое от изброените по-горе училища-гнезда, ученикът и родителят му представят на длъжностното лице служебната бележка, издадена от училището в което учи и заявяват поредността на желаните паралелки (кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училище като цяло). Изборът на паралелките се осъществява от падащо меню на платформата. /Желателно е да се посочат повече желания/.

Попълненото заявление се разпечатва в 2 екземпляра и подписва и от родителя – един екземпляр за родителя/ученика и един за училището-гнездо.

 1. Копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващиялекар на ученика - само за ученици кандидатстващи за професионални паралелки, независимо на кое място е посочена професионалната паралелка. Длъжностното лице сканира и прикачва медицинското свидетелство. Без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.
 2. Копие на свидетелство за завършено основно образование - за ученици отучилища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването.
 3. Копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година - за ученици от училища от друга област.
 4. Документ, издаден от министъра на образованието и науката,удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място нанационалния кръг на олимпиадата по български език и литература в VII класи/или на олимпиадата по математика в VII клас.
 5. Копие на удостоверението за признато основно образование - за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2.

 

Изисквания към кандидат – гимназистите:

 • могат да кандидатстват ученици, които успешно са завършили основно образование в годината на кандидатстването, както и лица, които не са по-възрастни от 17 години, навършвани в годината на кандидатстване.
 • могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на VII клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Балообразуване

 • ученикът се състезава за всяко училище с бал, образуван по предложения от училището начин, който е различен за отделните училища. Например: за едно училище изпитът по математика може да се утроява, за друго да се удвоява и т.н.
 • задължително в бала влизат точките от национално външно оценяване по български език и литература и по математика.
 • балът се образува с точки, а не с оценки
 •  програмен продукт класира учениците според бала и поредността на желанията.
 • данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система и НЕ СЕ представят от ученика
 • Свидетелство за основно образование се представя само от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и тогава не е кандидатствал

 

КЛАСИРАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ, както и досега, е централизирано за областта с изключение на класирането за паралелката с профил „Физическо възпитание и спорт“, за която класирането се извършва от приемащото училище.

 

НИКОЙ НЯМА ПРАВА ДА ЗАДЪРЖА ДОКУМЕНТА ВИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ДА ПОДАВА ДОКУМЕНТИ ВМЕСТО ВАС ИЛИ ДА ВИ ПРИНУЖДАВА В ИЗБОРА!

 • За кандидатстване в друга област – при подаване на заявлението електронно предварително се избира областта. Допустимо е едновременно да се кандидатства в област Монтана и в друга/други област/и. При обявяване на първо класиране ученикът избира къде да се запише, ако е приет на две места.

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ

03.07.2020г. – 07.07.2020г.Подаване на документи за участие в първи етап на класиране.

До 13юли 2020г. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство за професионалните паралелки).

Приети ученици в други области, които избират да се запишат там, не е необходимо да уведомяват училището, в което са класирани от област Монтана. Тяхното място в училището остава свободно. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 16 юли 2020 г. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране. Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, той може да подаде заявление за участие във втория етап на класирането, в училището, където е класиран. Той може да се класира на предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране, губи мястото си от първото класиране.

Неприетите ученици участват във втория етап, без да подават заявления.

До 20юли 2020г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. След този етап учениците следва да се запишат в училището, в което са класирани, в противен случай губят мястото си.

До 22 юли 2020 г. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

На23 юли 2020 г. Обявяване на броя на незаетите места след втори етап на класиране.

На 24 и 27юли 2020г. Подаване на заявления за участие в трето класиране по същата процедура - online като желанията са само за паралелки в които има свободни места.

В трето класиране може да кандидатстват:

 • неприетите ученици, като променят желанията си
 • нови ученици, които до момента не са участвали в класирането
 • ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

На 29 юли 2020г. Обявяване насписъците с приетите ученоци на трети етап на класиране.

На 30 юли 2020 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

До3 август 2020 г. Обявяване на броя на незаетите места след трети етап на класиране.

Незаетите места в училищата продължават да се допълват до 10 септември 2020г. с кандидатстване в самото училище.

 

Допълнителна информация може да бъде получена чрез училищата, в които се обучават седмокласниците, чрез училищата, които извършват прием на ученици в VIIIклас, както и на електронната страница на РУО – Монтана, раздел План прием.

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook