^Към началото
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

СТИПЕНДИИ за II срок на учебната 2020/2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ за учениците, желаещи да получават стипендия

Учениците, желаещи да получават стипендии през втори учебен срок на учебната 2020/2021 г., могат да се запознаят с Условията за отпускане на стипендии на ученици от сайта на ПМПГ „Св. Климент Охридски  - Монтана, раздел Стипендии. В срок до 05.03.2021 г. учениците, желаещи да участват в класиране, подават в счетоводството съответния вид заявление, придружено с необходимите документи.

Критерии и условия за участие в класиране за получаване на стипендия през втори учебен срок на 2020/2021 учебна година:

I.. Стипендииза постигнати образователни резултати

      1.    Заявление – декларация, приложение № 1.

      2.    Успех над 5.80 от първи срок на учебната година .

 1.  Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет.

II.Стипендии за ученици с един родител или без родители.

 1. Заявление – декларация, приложение № 4.
 2. Копие на смъртен акт.

III . Стипендии за ученици с трайни увреждания.

 1. Заявление – декларация, приложение № 3.
 2. Актуален документ от ТЕЛК.

IV. Подпомагане достъпа до образование и предотвратяване на отпадането.

 1.  Заявление-декларация , приложение  № 2.
 2. Месечен доход на член от семейството – от м. 08.2020год. до м. 01.2021 год. вкл. – 616,67 лв.
 3. Успех над 4.80от първия учебен срок.
 4. Ученикът да няма наложено наказание от Педагогически съвет

Необходими документи:

 1. Заявление – декларация  /трябва да бъде подписана от ученик, родител и класен ръководител/
 2. Служебни бележки и декларации от родителите за получен брутен доход от  м. 08.2020год. до м. 01.2021 год.
 3. Служебна бележка за получените семейни помощи /от социални грижи по местоживеене.
 4. Ако ученикът кандидатстващ за социална стипендия има учaщи братя или сестри прилага служебна бележка от учебното заведение в което учат, в която да е посочена получаваната стипендия.
 5. Удостоверение от Бюрото по труда за безработни родители,  за получаваното обезщетение. Ако няма регистрация в бюрото по труда - нотариално заверена декларация, че няма доходи за съответния период (м. 08.2020 год. до м. 01.2021 г)
 6. Ако родителите са пенсионери – служебна бележка от пенсионен отдел на ТП на НОИ  за получаваната пенсия.

 

           Забележка: Членове на семейството са: майка, баща, непълнолетни и пълнолетни братя и сестри /учащи до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20 – годишна възраст/.

 

        Заявления без необходимите придружаващи ги документи няма да бъдат разглеждани от комисията!!!

Приложение 1ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 2ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 3ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 4ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Приложение 5ИЗТЕГЛИ ОТТУК

Copyright © 2021. ПМПГ-Монтана Rights Reserved.


Facebook