Новини - Актуални новини

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

РИО-Монтана Ви уведомява, че дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2011/2012 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОМН) започна.

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

1.                      Приемните изпити по български език и литература и математика са на  27.05.2011 г. и на 30.05.2011 г. Те се  провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Изпитите се състоят в два модула, първият е тест за Национално външно оценяване, а вторият е за кандидатстване. Възможно е да се кандидатства и само с резултатите от първия модул, но успешното участие и във втория модул води до по-високи резултати. Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.

2.                      В област Монтана не се провеждат изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, хореография за учебната 2011/2012 година. Подаването на документи за полагане на  изпити за проверка на способностите за училища от други области се извършва в училището, в което учи ученикът, в срок от 17 до 20.05.2011 г. Документите, които подава кандидатът са заявление по образец и вносна бележка за платена такса по сметката на Регионалния инспекторат на съответната административна област, в която ще се полага изпитът.

3.          В училището, в което се обучава кандидат-гимназистът в 7 клас, всеки един ще получи:

- до 26.05.2011 г. служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити за всеки кандидат

- от 15.06 до 25.07.2011 г. служебна бележка с оценките от приемните изпити.

4.          От информационните кътове в училището кандидатите могат да се запознаят с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.

5.          След обявяването на резултатите от тестовете (до 10.06.2011 г.) и получаване на Удостоверението за завършен 7 клас, кандидат-гимназистът следва да подаде заявление  за участие в първи етап на класиране след успешно положени изпити в срок от 15.06.2011 г. до 21.06.2011 г. в училищата - гнезда (посочени по-долу). Ученикът подава само едно заявление в само едно от определените училища – гнезда (по избор на ученика). Заявлението се попълва много внимателно, четливо и добре обмислено и в него се вписват всички желания на кандидата за училищата от областта. Подредбата на училищата (по профили, професии и специалности) трябва да се осъществи в низходящ ред: от най-желаните към по-малко желаните.

6.          Списъците с приетите на първи етап на класиране ученици се обявяват в РИО-Монтана (вкл. и на сайта), във всички училища на областта, осъществяващи прием след завършен 7 клас и в училищата-гнезда - до 24.06.2011 г.

7.          Записването на приетите на първи етап на класиране ученици се извършва в училището, в което са класирани - от 27.06. до 29.06.2011 г.

8.           Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап от класирането от 27.06 до 29.06.2010 г. Желанията не се пренареждат и за кандидата има две възможности: да се класира на втория етап на по-предно желание или запазва мястото си от първия етап от класирането. Ако кандидатът е минал на по-предно свое желание, следва да се запише в приемащото училище.

9.           Записването на приетите на второ класиране ученици се извършва в училището, в което са класирани от 04.07. до 06.07.2011 г.

10.     За неуспелите да се класират и неудовлетворени от втория етап от класирането и незаписали се ученици, съществува възможност за участие в трети етап от класирането от 11.07.2011 г. до 12.07.2011 г. За целта следва да се подаде ново заявление (по образец), в което желанията могат да се подредят отново съобразно останалите свободни места и резултатите от изпитите на кандидата. Документи за участие в трети етап на класиране се подават в училищата-гнезда (в същото училище, в което кандидатът е подал заявление за участие в първи етап на класиране) от 11.07. до 12.07.2011 г.

11.     Записването на приетите на трети етап на класиране се извършва в училището, в което са класирани на 15.07. и 18.07.2011 г.

12.      След обявяване на приетите на третия етап на класирането и останалите свободни места, следва етап на попълване на незаетите места от приемащите училища в срок до 29.07.2011 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища.

13.      За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема във Вашето училище, в училищата-гнезда и към РИО -Монтана. В създадените информационни кътове на РИО и училищата, ще бъде съобщавана най-актуалната информация по дейности и дати.

 

СПИСЪК НА УЧИЛИЩАТА-ГНЕЗДА В ОБЛАСТ МОНТАНА, за кандидати след завършен VII клас


Наименование на училището

1.      

IІІ ОУ „Д-р П. Берон” – Монтана

2.      

II ОУ „К. Фотинов” – Лом

3.      

I ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Берковица

4.      

ООУ „Н. Й. Вапцаров” – Вършец