Забравена парола

Език

Български    Английски

Реклами
Съобщи за грешка !
Добави търсачка

Валиден XHTML 1.1 Валиден CSS 2.1
Powered by PHP Powered by MySQL
Pascal емулатор
1 потребител(и) online
Контрол на шрифта Принтирай  Текущ език: Pascal

Резултати от търсенето в речника

свързан граф - граф, който съдържа пътища между всички върхове

среда за програмиране - съдържа средства за въвеждане и редактиране на програми, за тестване и отстраняване на грешки, за документиране и архивиране.

сайт (Site) - набор WEB-страници, обединени под общо домейн-име, оформени в един стил и действащи с обща цел

семантика - (на език за програмиране) съвкупност от правила, които определят смисъла на синтактично правилните конструкции в един език за програмиране, т.е. как е ще бъдат интерпретирани при изпълнение от компютър

синтаксис - (на език за програмиране) съвкупност от правила, които определят кои последователности от знакове на азбуката на съответния език са допустими езикови конструкции.

система MySQL - най-популярната система за управление на бази данни с отворен код. MySQL поддържа интерфейси за програмиране под множество езици - C/C++, Eiffel, Java, Perl, Python, но най-често се използва в комбинация с езика PHP

система за управл. на съдърж. - програмен продукт, позволяващ на притежателя на WEB-сайта самостоятелно да управлява структурата на сайта, а така също и текстовата и графическата информация (съдържанието) на своя сайт, т.е. да внася изменения и допълнения в информационното съдържание на сайта.

скрипт (Script) - специална програма (обикновено кратка), написана на специален език за програмиране (скриптов език), разширяваща функционалните възможности на WEB-страницата в сравнение с обикновения HTML-документ. Съществуват сървърни и клиентски скриптове. Сървърните скриптове се съхраняват и работят на сървъра и предават в потребителския браузер само резултата от своята работа. Най-разпространените езици за сървърни скриптове са PHP, ASP, Perl, JSP, Python. Чрез сърверните скриптове се изграждат динамични сайтове. Клиентските скриптове се зареждат в потребителския браузер заедно с текста на WEB-страницата и се изпълняват в самия браузер. С помощта на такива скриптове често се реализират, например, "падащи" навигационни менюта. Основен език за клиентски скриптове е JavaScript (съществува още и VBScript, но той работи само в браузерите на Microsoft)

спам (Spam) - нежелана поща, разпращана масово на много хора наведнъж. Обикновено реклама на някакъв продукт или услуга. Общоприетото мнение е, че наименованието спам идва от известен скеч на Monthy Python

стандарт CGI - (Common Gateway Interface) стандарт, който дефинира как една Web-страница може да стартира скриптове от Интернет-сървъра

стринг - подредена съвкупност от краен брой знакове

сървър (Server) - основен компютър в локалната мрежа. В Интернет - видим компютър, осъществяващ връзката на крайните потребители с мрежата, съдържащ Web-сайтовете и останалата информация

статична структура - това са тези структури, които се състоят от предварително фиксиран брой компоненти. За тях операциите включване и изключване на компонента са недопустими. За тези структури в ОП се отделя определено количество памет и тя остава резервирана

стринг - последователност от значи, принадлежащи на азбуката на езика, заградени в апострофи или кавички (зависи от езика)

селектор - променлива или израз от определен тип, която се използва в операторите за многовариантен избор и определя какво действие да бъде предприето

съждение - твърдение, за което по безспорен начин може да се отговори дали е вярно или не

съобщение - представена по определен начин информация. Една и съща информация може да бъде представена чрез различни съобщения, а едно и също съобщение може да представя различна информация

свързан списък - крайна редица от елементи от един и същ тип. Операциите включване и изключване са допустими в произволно място на редицата. Възможен е пряк достъп до елемента в единия край на редицата, наречен начало на списъка, и последователен до всеки от останалите елементи.

стек - Стекът е динамична структура, организирана по правилото “последен влязъл – пръв излязъл”. Той е редица от елементи с пряк достъп до елементите от единия си край, наречен връх. Достъпът се реализира чрез указател. Операцията включване се осъществява само пред елемента от върха, а операцията изключване – само за елемента от върха.

структура от данни - организирана информация, която може да бъде описана, създадена и обработена с помощта на програма

стандартни думи - Това са такива идентификатори, които се използват в програмите по стандартен, по предварително определен начин. Тези идентификатори могат да се използват и по други начини, например като обикновени идентификатори.

синтактична грешка - грешка при нарушаване на синтактичните правила на езика. Напр. пропуск на “;” и др. При наличие на такава грешка компилаторът извежда съобщение за грешка (error message) или предупреждение (warning message) и показва приблизителното местонахождение на синтактичната грешка.